BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15443/TCHQ-QLRR
V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần may Quảng Ninh.
(Địa chỉ: Km2, Đường Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh)

Phúc đáp công văn số 87 CV/CT ngày17/12/2014 của công ty C.P may Quảng Ninh (MST: 5700477238), về việc phân luồngtờ khai XNK trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra trên hệ thống vi phạmcho thấy, năm 2012 công ty C.P may Quảng Ninh bị xử phạt với hành vi trốn thuế,gian lận thuế, bị phạt ở mức 1 lần số thuế trốn, gian lận trở lên (số tiền là:85.618.931 đồng) theo Quyết định số 723/QĐ-HQQN và 724/QĐ-HQQN ngày 12/12/2012của Cục HQ Quảng Ninh.

Do vi phạm trên, công ty C.P mayQuảng Ninh bị cơ quan Hải quan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ phápluật hải quan theo tiết ii điểm c1 khoản 3 Điều 17 và bị kiểm tra thực tế theođiểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tàichính về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Ban Quản lý rủi ro hải quan thôngbáo để quý công ty biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan