BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1545/BNN-TCLN
V/v chuyển mục đích sử dụng 12,63 ha rừng phòng hộ ra ngoài mục đích lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 3261/VPCP-KTN ngày 20tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về đề nghị chuyểnmục đích sử dụng 12,63 ha rừng phòng hộ sang xây dựng khu du lịch cao cấp dầukhí Cửa Lò tại văn bản số 2499/UBND .NN ngày 16/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An.

BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việcchuyển đổi mục đích sử dụng 12,63 ha rừng phòng hộ trên thuộc thẩm quyền của Ủyban nhân dân tỉnh Nghệ An và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 28 củaLuật Bảo vệ và Phát triển rừng và khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 29 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ vàPhát triển rừng, theo đó việc chuyển mục đích sử dụng rừng phải đáp ứng các yêucầu sau:

1.Hồ sơ dự án đầu tư trên diện tích 12,63 ha rừng phòng hộ chuyển đổi mục đích sửdụng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.Có báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng.

3.Có phương án đền bù giải phóng mặt bằng 12,63 ha rừng phòng hộ và được cơ quannhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4.Cơ quan cho phép chuyển mục đích sử dụng 12,63 ha rừng phòng hộ sang xây dựngkhu du lịch cao cấp Dầu khí Cửa Lò phải đảm bảo việc đầu tư trồng rừng mới thaythế với diện tích 12,63 ha sẽ chuyển mục đích sử dụng.

Tuynhiên, trong hồ sơ gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa có đủ các tài liệu theoquy định, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo chủ đầu tưbổ sung. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ có ý kiến cụ thể gửi Vănphòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đềnghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND tỉnh Nghệ An (để phối hợp);
-
Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị