BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIAPHÒNG CHỐNG DỊCHCOVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1545/CV-BCĐ V/v tiếp tục triển khai giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới; tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trin khai các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng, hiệu quả và cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 trên địa bàn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch chủ động, kịp thời, hiệu quả, không để dịch ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; Bộ Y tế (cơ quan Trường trực Ban chỉ đạo Quốc gia) đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị hiện các nội dung sau:

1. Giao Sở Y tế chủ trì phối hp với các đơn vị liên quan khn trương đánh giá tình hình dịch tễ dịch COVID-19 trên địa bàn để có chỉ định xét nghiệm đối với từng nhóm đối tượng ưu tiên theo "Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19" được ban hành kèm theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/09/2020 của Bộ Y tế để tránh lãng phí nguồn lực; ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao nhất là trong thời điểm các công ty, doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động; Đồng thời triển khai xét nghiệm ngay cho các đối tượng đã được xác định có nguy cơ cao theo chỉ định dịch tễ, đảm bảo 100% số đối tượng này có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đi làm.

2. Chỉ đạo chọn một trong các đơn vị xét nghiệm đủ năng lực để lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2; trong trường hp nghi dương tính, dương tính phải chuyển ngay mẫu đến phòng xét nghiệm đã được phép xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 (trong trường hp phòng xét nghiệm chưa được phép xét nghiệm khẳng định theo sự điều phối của Sở Y tế tỉnh, thành phố); triển khai lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả đúng thời hạn và báo cáo theo hướng dẫn, quy định hiện hành.

3. Các công ty, doanh nghiệp phải chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế tỉnh, thành phố để được đánh giá tình hình dịch tễ COVID-19 trước khi có chỉ định xét nghiệm và được điều phối tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay cho người lao động; chịu trách nhiệm thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định hiện hành; Trong quá trình tổ chức lao động, sản xuất phải tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đ nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đ
am (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục: TTB&CTYT, KCB, KHTC;
- Các Viện VSDT, Pasteur;
- Sở Y tế, TTKSBT tỉnh, TP;
- Lưu: VT, DP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế