BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1545/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CHO NHÀ MÁY XI MĂNG TAM ĐIỆP

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS-VINA

Trả lời công văn số LSIS-VINA 06/03/08 ngày 22/3/2006 của Công ty TNHH hệ thống công nghiệp LS-VINA (Công ty LS Vina) đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng cung cấp dây chuyền thiết bị cho nhà máy xi măng Tam Điệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và điểm 1.1, công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế thì:

- Dịch vụ chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cho các sản phẩm của Công ty LS Vina do Công ty LS Industrial System (Hàn Quốc) cung cấp là dịch vụ được tiêu dùng tại Việt Nam và nguồn tiền thanh toán trả từ Việt Nam nên dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đề nghị Công ty LS Vina tham khảo quy định tại Điều 7 của Hiệp định và Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính, đồng thời liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội, cung cấp các tài liệu, hồ sơ cần thiết để được hướng dẫn cụ thể.

- Trường hợp Công ty LS Vina sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng của Công ty LS Industrial System và xuất bán sản phẩm cho Công ty LS Industrial System thì Công ty LS Industrial System phải thử nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm mà Công ty đặt mua. Công ty LS Vina không được tính vào chi phí khoản phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm trả cho Công ty LS Industrial System vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, xác định nghĩa vụ thuế của Công ty LS Vina và Công ty LS Industrial System trên cơ sở việc kiểm tra thực tế về dịch vụ cung cấp theo hợp đồng ký giữa hai Công ty và các giao dịch giữa hai Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến