BỘ THUỶ SẢN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1545/TS-KHCN
V/v Cấp giấy chứng nhận hàng thủy sản XK sang Trung Quốc

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục kiểm dịch, Kiểm tra và Giám sát chất lượng Trung Quốc (AQSIQ) có công hàm số 888 (2002) ngày 23/12/2002 gửi Đại sứ quán các nước tại Trung Quốc thông báo quy định tại công văn số 31 AQSIQ về “Biện pháp quản lý kiểm dịch, kiểm tra hàng thủy sản xuất nhập cảnh”, kể từ ngày 30/06/2003 Trung Quốc sẽ thực hiện kiểm tra giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng và kiểm dịch hàng thủy sản nhập khẩu.

Căn cứ công văn số 0045/TM-CATBD ngày 3/1/2003 về việc thông báo về giấy chứng nhận vệ sinh hàng thủy sản nhập khẩu vào Trung Quốc thông báo của Bộ Thương mại, Bộ Thuỷ Sản đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Vệ sinh Thủy sản gửi công thư cho AQSIQ thông báo về việc Trung tâm KTCL&VSTS sắp tới theo Nghị định 43/2003/NĐ-CP của Chính phủ sẽ trở thành Cục Quản lý Chất lượng. An toàn Vệ sinh và Thú y Thủy sản là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chất lượng và kiểm dịch (Quarantine/Health Certificate) cho các lô hàng nhập khẩu vào Trung Quốc.

Tuy nhiên do Nghị định 43/2003/NĐ-CP mới ban hành, Bộ Thuỷ Sản chưa kịp kiện toàn hệ thống Cục QLCL.ATVS&TYTS trước ngày 30/602003 là ngày Trung Quốc yêu cầu cấp giấy chứng nhận theo quy định mới, trong khi thời điểm 30/6/2003 đã tới gần.

Để tránh sự ách tắc cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủy sản vào thị trường Trung Quốc kể từ ngày 30/6/2003 cho đến khi Bộ Thuỷ Sản kiện toàn bộ máy Cục QLCL.ATVS&TYTS, Bộ trưởng đề nghị:

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan cơi có xuất hàng thủy sản sang Trung Quốc tiếp tục cho thông quan các lô hàng thủy sản có giấy chứng nhận kiểm dịch do Cục và cá chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản cấp như hiện tại đối với hàng thủy sản sống, ướp đã hoặc không ướp đá nhưng chưa qua chế biến theo Thông tư số 17/2003/TTLT /BTC-BNN&PTNT-Bộ Thuỷ Sản ngày 14/3/2003 hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hành hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch thủy sản và Quyết định số 05/2003/QĐ-Bộ Thuỷ Sản ngày 29/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản sửa đổi, bổ sung Phụ lục I (phần thủy sản) của Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT /BTC-BNN&PTNT-Bộ Thuỷ Sản ngày 14/3/2003.

Bộ Thuỷ Sản giao cho:

Cục BVNLTS chỉ đạo chi cục BVNLTS tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo mẫu đã đề nghị với AQSIQ cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc theo quy định hiện hành như nêu tại điểm I.

Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Vệ sinh thủy sản phối hợp với Cục BVNLTS thông báo đến tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Quốc đăng ký danh sách và triển khai cấp mã số cho các doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra và cấp chứng thư cho các sản phẩm thủy sản theo quy định hiện hành.

Bộ Thuỷ Sản đề nghị các đơn vị tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng thủy sản sang Trung Quốc cho đến khi Bộ Thuỷ Sản có thông báo mới bằng văn bản.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Hồng Minh