BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1545TM/ĐT
V/v gia hạn NK thuốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia

Trả lời đề nghị của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia tại văn bản số 340/BQLDA ngày 1/4/2003 về gia hạn nhập khẩu thuốc.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý gian hạn đến 30/9/2003 hiệu lực văn bản số 4199/TM-ĐT ngày 14/10/2002 cảu Bộ Thương mại để Ban quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế Quốc gia hoàn tất việc nhập khẩu thuốc thực hiện dự án Hỗ trợ y tế quốc gia giai đoạn 1996-2002.

Mọi nội dung khác thực hiện theo văn bản số 4199/TM-ĐT dẫn trên./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu