BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------

Số: 1546/BGDĐT-CTHSSV

V/v: Báo cáo tình hình vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tiếp theo công văn số 1241/BGDĐT-CTHSSV ngày 12/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai ngay một số việc sau:

1. Thống kê số lượng các vụ bạo lực, đánh nhau do học sinh địa phương gây ra trong năm học 2009 - 2010 (tính từ tháng 9/2009 đến nay), diễn biến sự việc, các hình thức kỷ luật đã xử lý (theo mẫu đính kèm).

2. Nhận định, đánh giá về tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực của học sinh địa phương hiện nay, nguyên nhân của tình trạng bên.

3. Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm phòng ngừa từ xa, ngăn chặn kịp thời và xử lý có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh. (Các giải pháp mà ngành giáo dục cần tiến hành, chính quyền, đoàn thể, các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước trung ương, các phương tiện truyền thông cần thực hiện).

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo (phông chữ Times New Roman, bộ gõ Unicode; cỡ chữ 14) gửi về: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 15/4/2010 và gửi email về địa chỉ: [email protected]

Mọi chi tiết xin liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên; điện thoại: 0438694916, di động: 0912069880; fax: 0438681598.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- BCĐ 138/CP (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Các đơn vị có liên quan;
- Thường trực BCĐ Phong trào thi đua “XDTHTTHSTC”
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý