BỘ XÂY DỰNG
----------------------
V/v: thành lập Công ty TNHH
T.P.T Việt Nam.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 850/BQLKN-KHĐT ngày 31/8/2011 của Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH T.P.T Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Mục tiêu đầu tư thành lập Công ty TNHH T.P.T Việt Nam 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng; thi công lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, thông tin liên lạc; hoàn thiện công trình xây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp.
Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý Khu Nam tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh,
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Bùi Phạm Khánh