BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với in báo.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Xí nghiệp in báo tổng hợp Vũng Tàu.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 201/CV /XN ngày 16/03/2011 của Xí nghiệp in báo tổng hợp Vũng Tàu về thuế suất thuế GTGT đối với in báo. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn như sau:
“3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B, Thông tư này.”
Tại khoản 19 Điều 1, khoản 1 Điều 3 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn hướng dẫn như sau:
“Điều 1. Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10% quy định tại điểm 3 mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 sau đây:
19. In, trừ in tiền.”
“Điều 3. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không ?

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ nêu tại Điều 1 Thông tư này từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009”
Căn cứ hướng dẫn trên, trong tháng 01/2009 và từ ngày 01/01/2009 hoạt động in báo áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009 hoạt động in báo được giảm 50% thuế suất thuế GTGT (50% x 10%)
Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp in báo tổng hợp Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2);
- Lưu VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?