BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/TCT-CS
V/v ban hành Quy chế quản lý giấy đi tàu nội bộ

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Đườngsắt Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Đường sắt ViệtNam về việc đề nghị tiếp tục áp dụng quy chế quản lý, cấp và sử dụng giấy đitàu nội bộ của Đường sắt Việt Nam đến hết ngày 31/12/2012 và sau đó được banhành Quy chế quản lý, cấp và sử dụng giấy đi tàu nội bộ mới phù hợp với mô hìnhtổ chức mới. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 8848 TC/TCT ngày 19/9/2001 gửi Liênhiệp Đường sắt Việt Nam (nay là Đường sắt Việt Nam), Bộ Tài chính đã đề nghịLiên hiệp Đường sắt Việt Nam ban hành bản quy chế quản lý giấy đi tàu nội bộnhư một quy chế tạm thời. Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị của Đườngsắt Việt Nam áp dụng Quy chế quản lý giấy đi tàu nội bộ ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 1653 QĐ/TCCB-LĐ ngày 10/12/2001 đến hết ngày 31/12/2012 và ban hành Quychế quản lý giấy đi tàu nội bộ mới để phù hợp với mô hình tổ chức mới và cácquy định pháp luật có liên quan áp dụng từ năm 2013.

Tổng cục Thuế trả lời để Đường sắt Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN-BTC;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn