BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1546 TCT/NV6
V/v chứng từ khi mua hàng hoá của người không kinh doanh

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TNHH Viễn Thông A
(Đ/c: 190B Hoàng Văn Thụ-TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn đề ngày 31/3/2003 của Công ty TNHH Viễn Thông A hỏi về việc sử dụng hàng hoá là điện thoại di động đã qua sử dụng của các cá nhân không phải là người kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 7, Mục A, Phần II Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường quy định:

“Các sản phẩm mà người bán không thuộc đối tượng phải lập hoá đơn bán hàng được quy định sau đây:

- Đồ dùng của cá nhân, người không kinh doanh

Khi mua hàng, cơ sở mua phải lập bảng kê mua hàng theo hướng dẫn của cơ quan thuế”

Bảng kê mua hàng được lập theo mẫu Bảng kê mua hàng ban hành kèm theo Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính nêu trên.

Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp mua điện thoại di động đã qua sử dụng của các cá nhân không phải là người kinh doanh phải lập Bảng kê mua hàng theo mẫu quy định. Bảng kê phải ghi rõ tên, địa chỉ, số chứng minh thư của người bán, mặt hàng kèm theo phiếu chi tiền phù hợp với bảng kê thì được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế. Để được chấp nhận theo Bảng kê, cơ quan thuế phải có bước xác minh. Mọi trường hợp, nếu xác minh phát hiện cơ sở kinh doanh lập Bảng kê không đúng nhằm hợp thức hoá hàng hoá trôi nổi trên thị trường, hoặc trị giá mua bằng hoặc cao hơn giá điện thoại mới cùng loại nhằm khai tăng chi phí, giảm thu nhập chịu thuế, cơ quan thuế được quyền bác bỏ Bảng kê đã lập và xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật.

Đối với bảng kê 04/GTGT chỉ dùng để lập đối với các trường hợp mua hàng hoá là nông, lâm, hải sản, đất, đá, cát, sỏi, phế liệu của người bán không có hoá đơn nhưng Công ty đã sử dụng mẫu Bảng kê 04/GTGT để lập cho những trường hợp mua điện thoại đã qua sử dụng là không đúng quy định. Tuy nhiên, nếu vì nguyên nhân công ty không nắm được, thực tế có phát sinh hàng hoá Công ty đã mua được lập trên Bảng kê 04/GTGT thì cần được xác minh thông qua giấy biên nhận mua bán (căn cứ để lập bảng kê 04/GTGT ), qua xác minh không phát hiện có sự gian lận được chấp nhận làm căn cứ để tính chi phí, nếu phát hiện có gian lận, cơ quan thuế sẽ xử phạt theo quy định loại trừ ra khỏi chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương