ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1547/UBND-NC
Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Sơn La, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hànhchính (TTHC).

Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt một sốnhiệm vụ sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT- TTgngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệmcủa người đứng đầu cơ quan hành chính nhànước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính ( Chỉ thị kèmtheo). Thường xuyênphổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật củaNhà nước về công tác cải cách hành chính.

2. Thực hiện ngay việc rà soát các văn bản Luật, Nghị định của Chính phủ,Thông tư của Bộ, ngành quy định về thủ tục hành chính (TTHC) để thực hiện việcđiều chỉnh hồ sơ, biểu mẫu, quy trình, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửađổi các TTHC, đặc biệt là các TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư; đất đai; đăng ký kinhdoanh; cấp giấy phép xây dựng; tư pháp ... sau rà soát, các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị (gửiphòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp thẩm định). Chấn chỉnh việcniêm yết công khai TTHC tại cơ quan, đơn vị và trên Cng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định.

3. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phậnTiếp nhận và trả kết quả để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dântheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. B trí phòng làm việc, trang,thiết bị làm việc, phân công công chức có chuyên môn sâu, có khả năng giao tiếptt, làm việc trực tiếp tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả để hướng dẫn, tư vấn, tiếp nhận và trả kết quả cho tổchức và công dân về TTHC. Ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Bộphận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 16/2015/QĐ- UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loạimức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơnvị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dântỉnh. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh lấykết quả cải cách thủ tục hành chính làm cơ sở để xem xét mức độ hoàn thànhnhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị còn để xảy ra tìnhtrạng chậm công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính, hoặc thiếu tráchnhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyếtthủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cánbộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cũng phải kiểmđim, làm rõ trách nhiệm với tư cáchngười đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cánhân, tổ chứctheo quy định tại Quyếtđịnh số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hànhchính, giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khókhăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Thủ trưởng các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếpđối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hànhchính.

7. Tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảysinh trong phát hiện, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo sai phạm, tiêu cựctrong công tác cải cách hành chính. Trước mt tập trung khcphục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kiểm điểm công tác cải cáchthủ tục hành chính các năm 2013, 2014 và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giảipháp cải cách hành chính năm 2015.

8. Giao Sở Tư pháp tăng cường chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát thủtục hành chính; thống nhất tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hànhchính trên địa bàn tỉnh và tập trung chỉ đạo thực hiện ngay những nhiệm vụ sauđây:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát công bố Bộ TTHCthuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn theo thông tư số 05/2014/TT-BTPngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp.

- Chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố thiếtlập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức vềquy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; hệ thống theo dõi,đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách thủtục hành chính.

9. Giao Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm:

- Đôn đốc và thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hànhchính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửaliên thông.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Bưu điện tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo UBND các xã,phường, thị trấn chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh Sơn La triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn đảm bảo quy trình và cước phí theo đúng quy định tại Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướngChính phủ về việc phê duyệt đề án thực hiệnliên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

10. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpvới các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu,đề xuất để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên và tổ chức kiểm tra đột xuất trách nhiệm của người đứng đầu cơ quanhành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cáchthủ tục hành chính. Đnghị khen thưởng những tổchức, cá nhân thực hiện tốt; xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện nội dung chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Thường trực tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Bưu điện tnh;
- Các Chi cục thuộc cơ quan chuyên môn;
- Trung tâm Công báo; .
-
Lưu: VT.NC, D120b

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh