TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1549/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 3403/HQHN-GSQL ngày 07/11/2014của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc các C/O mẫu E số tham chiếuE144426G00160093 cấp ngày 29/7/2014 và C/O mẫu E có số tham chiếuE144426G00160095 cấp ngày 8/8/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấpC/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quảxác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vịbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha