BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15494/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT thức ăn chăn nuôi theo Luật số 71/2014/QH13

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0114/ITPSA ngày22/12/2014 của Công ty TNHH ITPSA Việt Nam, công văn số 55/2014 ngày 18/12/2014của Công ty TNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa, công văn số 23122014 ngày 23/12/2014 củaCông ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam đề nghị hướng dẫn thuế giá trịgia tăng (GTGT) mặt hàng thức ăn chăn nuôi. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Vướng mắc tại công văn số 0114/ITPSA ngày 22/12/2014 củaCông ty TNHH ITPSA Việt Nam, công văn số 55/2014 ngày 18/12/2014 của Công tyTNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa, công văn số 23122014 ngày 23/12/2014 của Công tyTNHH DSM Nutritional Products Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Luật số71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do Vụ Chính sáchthuế chủ trì soạn thảo. Do đó, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số0114/ITPSA của Công ty TNHH ITPSA Việt Nam, công văn số 55/2014 của Công tyTNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa, công văn số 23122014 của Công ty TNHH DSMNutritional Products Việt Nam để Vụ Chính sách thuế xử lý.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý cơquan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH ITPSA Việt Nam (tầng 4 tòa nhà Thủ Thiêm, số 40/1, Trần Não, Q.2 TP.HCM);
- Cty TNHH DSM Nutritional Products VN (số 9, Đường 14, VSIP-IIA, Tân Uyên, Bình Dương);
- Cty TNHH TMDV KTNN Phát Nghĩa (798 Trường Sa, P.14, Q3, TP.HCM);
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái