BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 155/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Tổng công ty Khánh Việt

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 592/TCTKV ngày 16/10/2009 của Tổng công ty Khánh Việt về chi phí thiết kế xâydựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí thiết kế xâydựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của BộXây dựng được xác định cho công trình xây dựng, tương ứng với phân loại, phâncấp công trình theo qui định, và tính bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa cóthuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Trường hợp dự ángồm nhiều công trình xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng tính bằng tỷ lệ %của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của từng côngtrình. Trường hợp khi có yêu cầu thiết kế hạng mục công trình có công năngriêng, độc lập trong cụm công trình thì chi phí thiết kế xây dựng tính bằng tỷlệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của hạngmục công trình nhân với hệ số điều chỉnh k=0,9. Việc thanh toán, quyết toán hợpđồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định củanhà nước có liên quan.

Tổng công ty Khánh Việt căn cứ ýkiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh