TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 48/CV-VH /2014ngày 20/1/2014 của Công ty CPTMTV và XD Vĩnh Hưng về việc xác minh chữ ký trênC/O mẫu E có số tham chiếu E133333373010022 cấp ngày 31/7/2013, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông tin phản ánh của doanhnghiệp tại công văn trên thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII đãgửi công văn số 289/HQKVII-TT ngày 8/1/2014 thông báo việc đã đề nghị Tổng cụcHải quan xác minh đối với C/O mẫu E dẫn trên. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quảxác minh.

Liên quan đến trường hợp trên, Tổngcục Hải quan chưa nhận được công văn nào của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghịxác minh chữ ký trên C/O mẫu E có số tham chiếu E133333373010022 cấp ngày31/7/2013.

Đề nghị đơn vị kiểm tra hồ sơ vụviệc và báo cáo về kết quả xử lý tới Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý vềHải quan).

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CPTMTV và XD Vĩnh Hưng (thay trả lời) (Đ/c: Lô BT2, Ô số 49, Khu Bắc Ninh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn