BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 155/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009

Kínhgửi: Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 106CV/HHCKVN ngày 31/12/2008 của Hiệp hội đề nghị lùi thời điểm tính thuế thunhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính thừa uỷ quyền Thủ tướngChính phủ đã có báo cáo số 191/BC-CP ngày 18/12/2008 về các giải pháp cấp báchnhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinhxã hội trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, trong đó có nội dung đề nghị của Hiệphội. Tuy nhiên, việc này vượt quá thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, dođó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ ghi nhận và đề nghị sẽ trình Quốc hội vào kỳhọp thứ V (tháng 5/2009).

Trong khi chưa có ý kiến chính thứccủa Quốc hội, các cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán kêkhai thuế TNCN theo đúng quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫnthi hành.

Tại điểm 3.1.4 mục I phần B Thôngtư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập cá nhân hướng dẫn về việc các đối tượng được xác định là ngườiphụ thuộc của đối tượng nộp thuế, trong đó tại tiết d, khoản 3.1.4 quy định:“Các cá nhân khác là người ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao độngtheo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, khôngnơi nương tựa, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá mức quyđịnh tại điểm 3.1.5 dưới đây mà đối tượng nộp thuế đang phải trực tiếp nuôidưỡng”. và điểm 3.1.5 mục I phần B thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 cũngquy định: “Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụnggiảm trừ là mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhậpkhông vượt quá 500.000 đồng”.

Căn cứ vào quy định trên đây thì:

- Trường hợp bố mẹ chị mai ngoàiđộ tuổi lao động hoặc đang trong độ tuổi lao động nhưng bị tàn tật, không có khảnăng lao động và thực tế chị đang nuôi em ăn học phổ thông, em chị không có thunhập hoặc có thu nhập nhưng thấp hơn 500.000 đồng bình quân/tháng tính trên tổngcác khoảng thu nhập trong năm thì chị được khai để tính giảm trừ gia cảnh đốivới người em trai.

- Trường hợp bố mẹ chị Mai đang trongđộ tuổi lao động, sức khoẻ bình thường thì chị không được tính giảm trừ giacảnh đối với người em trai.

Tổng cục Thuế trả lời để chị TrầnThị Mai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bạn đọc;
- Vụ PC,
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải