THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 155/TTg –NN
V/v tiếp tục chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2005

Kinh gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành vàđịa phương đã tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm,một số địa phương bước đầu đã ngăn chặn được sự lây lan của dịch, không để phátsinh dịch mới. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn trên phạm vi cả nước số người tửvong do nhiễm vi rút cúm A (H5N1) tiếp tục tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sứckhoẻ và tính mạng của nhân dân; dịch cúm gia cầm vẫn có nguy cơ tiềm ẩn lây lantrên diện rộng, với quy mô lớn hơn, đe doạ đến sự phát triển bền vững của ngànhchăn nuôi. Để bảo vệ an toàn sức khoẻ của cộng đồng, nhanh chóng đạt mục tiêudập tắt dịch trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các đại phương, Bộ, ngành chức năng tiếptục tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúmgia cầm đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại công văn số 65/TTG - NN ngày 17tháng 1 năm 2005 và Thông báo số 21/TB - VPCP ngày 21 tháng 1 năm 2005 của Vănphòng Chính phủ, không được mất cảnh giác, buông lơi chỉ đạo, phải phân côngcán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thường trực chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc côngtác phòng chống dịch trong dịp Tết nguyên đán.

2. Tạm dừng ấp trứng sản xuất con giống và nuôi mới thuỷ cầm(vịt, ngan, ngỗng) và chim cút. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy địnhcụ thể thời gian tạm dừng ấp trứng sản xuất con giống, thời gian nuôi lại giacầm đối với nơi mới dập tắt dịch và hướng dẫn việc giữ đàn giống thuỷ cầm.

3. Bộ Tài chính tăng tiến độ cấp kinh phí cho các địa phương,bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo giải quyết khó khăncụ thể cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng do dịch cúm gia cầm./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban bí thư Trung ương Đảng,
- TTg, các Phó Thủ tướng,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, VC, ĐP, V4, TTBC,
Người phát ngôn của Thủ tướng,
- Lưu: NN (3), VT

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng