TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Song Nga
Điạ chỉ: Lô D3/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân
Mã số thuế: 0302351999

Trả lời văn bản ngày 1/3/2013 của Công ty về thuế thu nhậpcá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.2 mục II phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN thì:

“ Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểuthuế toàn phần với thuế suất là 5%”

Trường hợp của Công ty quyết định chia lợi nhuận sau thuếnăm 2011 cho hai thành viên góp vốn là cá nhân thì trước khi chi trả lợi tức Côngty phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 5% trên toàn bộ lợi nhuậnchia để nộp NSNN.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Web Cục thuế;
- Lưu: VT, TTHT
461-60079/ 13 PT.

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga