TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Vạn MinhPhát.
(Đ/c: 150/23 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 12- 11/KD ngày 12/11/2014 của Côngty TNHH Vạn Minh Phát về việc vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếuE1439B35G1170100, cấp ngày 20/10/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổngcục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu E dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫudấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của TrungQuốc đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 260/TCHQ-GSQL ngày21/10/2014. Do vậy, cơ quan Hải quan không có căn cứ để chấp nhận C/O mẫu E dẫntrên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời đơn Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha