BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
Số: 1550/TCT-CS
V/v: kê khai thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific.
(112 Hồng Hà, phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 234/JPA-TCKT ngày 21/02/2011 của Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific về việc xin kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về khấu trừ thuế GTGT của hàng tiêu dùng nội bộ:
Tại Điểm 1.3 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ hướng dẫn:
“1.3. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”
Tại Điểm 2.4 Mục IV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ:
“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:
b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khác hàng.”

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Tại điểm 1.2.c.1 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ”.
Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp cán bộ, công nhân viên của Công ty sử dụng vé máy bay của Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific để đi công tác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (công tác qua lại giữa các Chi nhánh và trụ sở chính) thì Công ty thực hiện kê khai GTGT đầu ra đối với số vé máy bay sử dụng nội bộ cho nhân viên đi công tác nội địa và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn của số vé máy bay này.
2. Về kê khai, nộp thuế GTGT:
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế ghi nhận và có văn bản hướng dẫn sau.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hà Nội, TP.HCM, TP. Đà Nẵng;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC (2b);
- Website TCT;
- Lưu VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?