BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15501/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2511/SLVN ngày25/11/2014 (bản photocopy kèm theo) của Công ty TNHH Schindler Việt Nam về việcmiễn thuế các lô hàng nhập khẩu cho Dự án Lotte Center Hà Nội. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, xử lý thuế đối với hàng hóa của Công tyTNHH Schindler Việt Nam nhập khẩu cho Dự án Lotte Center Hà Nội, Tổng cục Hảiquan đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo hồ sơkèm đề xuất của đơn vị về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày07/01/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, CụcHải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng