TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2618/HQĐNa-GSQL ngày 11/11/2014của Cục Hải quan Đồng Nai về việc xác minh C/O mẫu E có số tham chiếuE14470ZC40730373 ngày 31/10/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấpC/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quảxác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vịbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha