BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1551/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THỦ TỤC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬP VẬT DỤNG NẰM NGOÀI TIÊU CHUẨN ĐỊNH LƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 04/TTLB

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 370/HQTP-NV ngày 13/02/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về thủ tục đối với việc nhập vật dụng nằm ngoài tiêu chuẩn định lượng quy định tại Thông tư liên bộ số 04/TTLB ngày 12/02/1996, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 29/04/2005, Tổng cục đã có công văn số 1696/TCHQ-GSQL ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn, giải quyết thủ tục đối với các vật dụng nằm ngoài tiêu chuẩn định lượng, trên cơ sở văn bản đề nghị của Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao cho phép các Tổng lãnh sự, các tổ chức quốc tế tại khu vực TP. Hồ Chí Minh được nhập vật dụng ngoài tiêu chuẩn định lượng thay vì phải xuất trình văn bản đồng ý của Tổng cục Hải quan. Vì vậy, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên bộ số 04/TTLB ngày 12/02/1996, đề nghị Cục Hải quan TP tiếp tục thực hiện theo tinh thần công văn số 1696/TCHQ-GSQL

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu