THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1551/TTg-KTTH
V/v thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6812/BTC-TCT ngày22 tháng 5 năm 2012), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 4734/BTP-PLDSKT ngày08 tháng 6 năm 2012) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (các công văn số 3423/NHNN-PC ngày 07 tháng 6 năm 2012 và số 4938/NHNN-PC ngày 08 tháng 8 năm2012) về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho vay vốn của tổ chức,cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Căn cú quy định tại Khoản 5 Điều 8 Luật thuế giá trị giatăng; Điểm a Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 121/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011của Chính phủ thì các hoạt động tín dụng ngân hàng pháp luật cho phép tồn tại(bao gồm: Luật các tổ chức tín dụng, Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ LuậtDân sự) hoặc hoạt động mang tính chất tín dụng, ngân hàng mà pháp luật khôngcấm thì thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Giao Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg. CP;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Trợ lý của TTg.CP,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.19.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh