TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1552/GSQL-GQ3
V/v thủ tục nhập khẩu điện thoại di động để sửa chữa.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH ToTem ViệtNam.
(Đ/c: Số 302, Trần Hưng Đạo, P.Đại Phúc, Tp.Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 05/11/2014.TOTEM ngày 05/11/2014của Công ty ToTem Việt Nam hỏi về việc tạm nhập - tái xuất sửa chữa điện thoạidi động, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ quy định tại điểm h, khoản 3 Mục II Phụ lục INghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì điện thoại diđộng là sản phẩm công nghệ thông tin cho nước ngoài thuộc danh mục hàng hóa cấmnhập khẩu.

- Căn cứ Điều 36 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ thì việc hướng dẫn cụ thể hình thức gia công, tái chế,sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin cho nước ngoài thuộc trách nhiệm hướngdẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông đến nay chưacó văn bản hướng dẫn quy định nêu trên; do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với BộThông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền. Trên cơsở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Công ty liên hệ trực tiếp vớiChi cục Hải quan cửa khẩu (nơi dự kiến làm thủ tục) để được hướng dẫn cụ thểthủ tục hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha