BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1552/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT của mặt hàng vòng bi

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH NSK Việt Nam
(Phòng 204 - 205 Trung tâm Công nghệ Kỹ thuật, Khu CN Thăng Long, Huyện ĐôngAnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số NSK-NF090309 ngày09/3/2009 của Công ty TNHH NSK Việt Nam về việc xuất hoá đơn đối với mặt hàngvòng bi được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Trường hợp của Công ty TNHH NSK Việt Nam nhập khẩu vòng bicác loại thuộc đối tượng giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT thì khi lập hoá đơnđối với mặt hàng được giảm thuế GTGT này thực hiện theo quy định tại Điều 2Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệngiảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khókhăn.

Tổng Cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH NSK Việt Nam đượcbiết và liên hệ với cơ quan Hải quan địa phương để được xem xét giải quyết cụthể./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông