BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1553/BCT-XNK
V/v nhập khẩu dầu thực vật

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Dầu Thực vật Hương liệu Mỹ phẩmViệt Nam
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, T.P Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 166/DHM-KD ngày 14 tháng 02 năm 2009 củaCông ty Dầu Thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam đề nghị loại bỏ 2 mặt hàng dầuthực vật nguyên liệu ra khỏi danh mục hàng tiêu dùng nhằm tháo gỡ khó khăn về thờihạn nộp thuế nhập khẩu và hỗ trợ lãi suất cho vay, Bộ Công Thương có ý kiến nhưsau:

Bộ Công Thương ghi nhận kiến nghị của Công ty về việc loại khỏiDanh mục Hàng tiêu dùng các mặt hàng mã HS 1507.90.10.00 và 1511.10.00.00 (mãsố của các mặt hàng này được Bộ Tài chính điều chỉnh thay đổi sau khi Bộ CôngThương ban hành Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28 tháng 2 năm 2007). Bộ CôngThương tiếp thu và xem xét giải quyết khi ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sungDanh mục Hàng tiêu dùng mới phù hợp với Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi hiện hành (theo các Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12năm 2007 và Thông tư số 123/2008/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tàichính).

Liên quan đến vấn đề ân hạn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá lànguyên liệu phục vụ sản xuất, theo quy định tại điểm 2.2.3 Mục III Phần C Thôngtư số 59/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thihành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu) thì hàng hoá đồng thời là hàng tiêu dùng trong Danh mục hàng hoá doBộ Công Thương (trước đây là Bộ Thương mại) công bố nhưng là vật tư, nguyênliệu nhập khẩu để trực tiếp dùng cho sản xuất thì được ân hạn thời gian nộpthuế nhập khẩu theo mục đích sử dụng (30 ngày nếu nhập khẩu để phục vụ sản xuấttiêu thụ trong nước, 275 ngày nếu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu...).

Vấn đề hỗ trợ lãi suất thuộc chức năng thẩm quyền của Ngân hàngNhà nước Việt Nam, tuy nhiên Bộ Công Thương cũng đã chính thức đề nghị Ngânhàng Nhà nước Việt Nam áp dụng chính sách ưu đãi này để hỗ trợ cho cả nhập khẩuhàng hoá thuộc danh mục hàng tiêu dùng nhưng trực tiếp sử dụng làm nguyên liệuphục vụ sản xuất.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết, thực hiện. Trường hợpcần thiết, đề nghị Công ty làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ViệtNam để được hướng dẫn cụ thể hơn.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu