BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1553/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc thực hiện QĐ 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 14/HQHG ngày 08/01/2009 của Cục Hải quanHà Giang về việc vướng mắc thực hiện Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, xét miễn thuế,xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, áp dụng tạiChi cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khôngquy định về hình thức, quy cách, kích thước và các căn cứ, trình tự, thủ tụckhắc mẫu dấu nghiệp vụ sử dụng khi thực hiện các quy trình.

Việc quy định hình thức, quy cách, kích thước và các căn cứ,trình tự, thủ tục khắc mẫu nghiệp vụ được thực hiện theo các quy định hiệnhành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hải quan tỉnh Hà Giang biếtvà thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông