BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1553/TCT-CS
V/v chi phí hỗ trợ di dời

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn
(Địa chỉ: Số 223 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Trả lời công văn số210301.2013.CV.HC ngày 21/3/2013 của Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn (Công ty)về việc chi phí hỗ trợ di dời, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 11/1/2013 CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 146/CT-TTHT trả lời Chi cục ThuếQuận Phú Nhuận để Chi cục Thuế hướng dẫn Công ty thực hiện. Theo đó, ngày15/1/2013 Chi cục Thuế đã có công văn số 69/CCT .PN-NV hướng dẫn Công ty trên cơsở hướng dẫn của Cục Thuế nêu tại công văn số 146/CT-TTHT nêu trên, theo hướngkhoán chi phí hỗ trợ của Công ty Kiểm toán Quy Chuẩn cho Công ty BMC không đượctính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty Kiểmtoán Quy Chuẩn là phù hợp với quy định của pháp luật thuế TNDN. Vì vậy, Tổngcục Thuế đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minhvà Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận nêu tại công văn số 146/CT-TTHT và công văn số69/CCT.PN-NV nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận;
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường