BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1553 TCT/CS
V/v: thuế GTGT đối với tài sản thanh lý khi giải thể doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thế tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 214/CT-NV ngày 14/3/2002 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh hỏi về thuế GTGT đối với trường hợp bán tài sản thanh lý khi giải thể doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2, mục II, phần C và điểm 6, mục IV, phần B của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì Hội đồng giải thể doanh nghiệp khi bán tài sản thanh lý phải lập hoá đơn theo quy định và phải kê khai, nộp thuế GTGT. Do hội đồng giải thể doanh nghiệp không phải là  cơ sở kinh doanh nên không phải đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế, mà mỗi khi có nhu cầu sử dụng hoá đơn thì phải đăng ký để cơ quan thuế cung cấp hoá đơn lẻ cho từng trường hợp.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến