VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1553/VPCP-KD

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

ĐÍNH CHÍNH

QUYẾTĐỊNH SỐ 02/2003/QĐ-VPCP NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ

Do có sơ suất tại Điều 3 Quyết địnhsố 02/2003/QĐ-VPCP ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn PhòngChính Phủ ghi là:

“Điều 3. Vốn điều lệ của Công ty Phânđạm và Hoá chất dầu khí tại thời điểm thành lập là 3.240.000.000 (ba ngàn haitrăm bốn mươi tỷ) đồng, tương đương 216.000.000 đô la Mỹ”.

Nay xin sửa lại như sau:

“Điều 3. Vốn điều lệ của Công ty Phânđạm và Hoá chất dầu khí tại thời điểm thành lập là 3.240.000.000.000 (ba ngànhai trăm bốn mươi tỷ) đồng, tương đương 216.000.000 đô la Mỹ”.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH
Nguyễn Văn Thơ