VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1553/VPCP-QHQT
V/v bổ sung cam kết của Việt Nam đối với Gói cam kết dịch vụ thứ 7 trong ASEAN

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1101/BKH-KTDV ngày 23 tháng 02 năm 2010 về việc bổ sung cam kết của Việt Namđối với Gói cam kết dịch vụ thứ 7 trong ASEAN, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý bổ sung 06 phân ngành dịch vụ nêu tại văn bản trêncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phần Phụ lục của Nghị định thư thực hiện Gói camkết dịch vụ thứ 7 trong khuôn khổ ASEAN.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ,cơ quan liên quan thống nhất các cam kết cụ thể để bổ sung vào Phụ lục của Nghịđịnh thư nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc