BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1554/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT đối với hàng NK của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Katolec Việt Nam
(Lô 41B Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số PPC-0902- 01/CV-KAV ngày 05/02/2009 củaCông ty TNHH Katolec Việt Nam về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàngnhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 20, Điều 5, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; điểm20, Mục II, Phần A, Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT: thì:

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khuphi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGTtrong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quảnlý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Katolec Việt Nambiết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai để được xemxét giải quyết cụ thể./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông