B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15542/T CHQ-GSQL
V/v kiểm tra, giám sát hải quan đối với dầu thô XK tại cảng dầu khí ngoài khơi

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 3602/HQHN-GSQL ngày 26/11/2014 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại công vănsố 800/TCHQ-GSQL ngày 05/2/2013 của Tổngcục Hải quan để thực hiệnviệc kiểm tra, giám sát lô hàng dầu thôxuất khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan BắcHà Nội. Trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, sau khi hoàn tất thủ tục xuất khẩu, Cục Hải quan TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra sau thôngquan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hà Nội được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh