B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15543/T CHQ-GSQL
V/v thủ tục gia hạn hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3654/HQHN-GSQL ngày28/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc về việc gia hạn hợp đồnggia công số 01/2013 VH-MG ngày 14/09/2013 của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuấthàng may mặc Việt Huy. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1. Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Chi cục Hải quan Hà Tây tiếp nhận phụlục hợp đồng gia công số 03 ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH Thương mại và Sảnxuất may mặc Việt Huy. Theo đó, thời hạn của hp đồng gia công số 01/2013 VH-MG được thực hiện đến ngày31/03/2015 để xuất khẩu toàn bộ sản phẩm gia công cho đối tác nước ngoài với điềukiện:

- Phụ lục hợp đồng gia công số 03 ngày 18/11/2014 phải có đầy đủ chữ ký,con dấu theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ; nội dungphụ lục hợp đồng phải thể hiện đầy đủ nội dung về thời gian gia hạn hp đồng gia công s 01/2013 VH-MG đã ký đến ngày31/03/2015.

Phụ lục hợp đồng gia công số 02 bị vô hiệu theo quy định củapháp luật.

- Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hp pháp của hợp đồng/phụ lục hợp đồnggia công dẫn trên.

2. Giao Cục Hải quan TP Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốcdoanh nghiệp thực hiện việc xuất khẩu sản phẩm theo đúng thời gian đã thỏa thuậntrong phụ lục hợp đồng số 03 ngày 18/11/2014. Hết thời hạn thỏa thuận tại phụ lụcsố 03 ngày 18/11/2014, Côngty phải làm thủ tục thanh khoản với Chi cục Hải quan nơi thông báo hợp đồng giacông theo quy định, trường hợp Công ty không thực hiện thanh khoản, Cục Hảiquan TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm trasau thông quan đối với đơn vị.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết,hướng dẫn Chi cục Hải quan Hà Tây thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh