B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15544/T CHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 4359/HQHCM-GSQL ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, côngvăn số 05/12/2014-YCH ngày 18/12/2014 của công ty TNHH YCH- Protrade (công ty YCH (công văn này có đồng kính gi Cục HQ TP HCM)). Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Qua xem xét hồ sơ gửi kèm công văn số05/12/2014-YCH ngày 18/12/2014 của công ty YCH cho thấy:

- Công ty YCH và tập đoàn DELL (chi nhánh Singapore) ký hợp đồng số CW127313ngày 14/10/2013, trong đó có điều khoản công ty YCH thực hiện việc tạm xuấtlinh kiện, phụ tùng máy tính hỏng để sửa chữa, sau đó tái nhập về Việt Nam.

- Hợp đồng giữa tập đoàn DELL (chi nhánh Singapore) và nhà phân phối tạiViệt Nam (công ty FPT), trong đó có điều khoản DELL sẽ bảo hành sản phẩm với thờihạn từ 14 tháng đến 38 tháng và DELL sẽ chỉ định một bên thứ ba thực hiện dịchvụ bảo hành.

- Văn bản của tập đoàn DELL (chi nhánh Singapore) chỉ định công ty YCH làngười làm thủ tục tạm xuất, tái nhập các linh kiện máy tính hỏng thực hiện dịchvụ bảo hành, sửa chữa tại Việt Nam.

Như vậy hoạt động tạm xuất, tái nhập các linh kiện máy tínhhỏng của công ty YCH là phù hợp với tập quán thương mại quốc tế, không ti với các quy định của Luật Thương mạivà các văn bản hướng dẫn. Vì vậyTng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quanTP Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ, khoản 5 Điu 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ý kiến của Bộ Công Thương tại công vănsố 852/XNK-TMQT ngày 22/10/2014 để ch đạo các Chi cục Hiquan cửa khẩu thực hiện thủ tục tạm xuất, tái nhập.

2. Khi làm thủ tục tạm xuất, tái nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện:

a) Kiểm tra hp đồng và tờ khainhập khẩu máy tính xách tay giữa Tập đoàn DELL và các doanh nghiệp nhập khẩu củaViệt Nam để đảm bảo chỉ cho phép tạm xuất, tái nhập những phụ tùng, linh kiện nằmtrong điều khoản và thời hạn bảo hành.

b) ng dẫn công ty YCH khai trên tờ khai là người ủy thác/người được ủy quyền hoặc đại lý hải quan (trường hợpcó hợp đng đại lý hải quan).

c) Kiểm tra số seri của bo mạch máy tính xách tay để đảm bảo chính xác hànghóa tái nhập đúng là hàng tạm xuất.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP HồChí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Công ty TNHH YCH-Protrade - Khu phố Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương (thay trả li);
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh