BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1555/TCHQ-KTTT
V/v xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: - Công ty TNHH XNK Hưng Long;
(18 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số KN01-TH ngày 15/3/2009 của Công ty TNHHXNK Hưng Long về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng ôtô nhập khẩu tại CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của ChínhPhủ quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính thì:

Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu là giá thực tế đãthanh toán hay sẽ phải thanh toán trực tiếp hay gián tiếp cho người bán trongđiều kiện mua bán bình thường để mua hàng hoá nhập khẩu sau khi đã cộng thêmhay trừ ra một số khoản điều chỉnh theo quy định.

Cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai Hải quan sẽthực hiện kiểm tra tính chính xác, trung thực trị giá khai báo của doanhnghiệp. Nếu có nghi ngờ sẽ tạo điều kiện để Doanh nghiệp tham vấn, giải trìnhlàm rõ. Trường hợp doanh nghiệp không giải trình, chứng minh được tính chínhxác, trung thực của trị giá khai báo thì cơ quan Hải quan sẽ xác định lại trịgiá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và phương pháp quy định tại Nghịđịnh số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008của Bộ Tài chính; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá; Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trìnhkiểm tra, xác định trị giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các vănbản hướng dẫn về giá tính thuế khác của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ vớiCục Hải quan TP.Hồ Chí Minh để xem xét cụ thể./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng