BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1555/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT 5 LOẠI VẮC XIN PHÒNG BỆNH TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Tổng cục Thuế Việt Nam) nhận được công văn số VNM-4/06-61 ngày 13/2/2006 của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc về những vướng mắc trong thực hiện Dự án sản xuất 5 loại vắc xin phòng bệnh tại Việt Nam. Về vấn đề này Tổng cục Thuế Việt Nam có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ các vướng mắc về thuế đối với Dự án, các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Bộ Y tế đã rất nỗ lực để giải quyết vấn đề.

Bộ Tài chính Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Y tế Việt Nam lấy ý kiến và Bộ Y tế Việt Nam cũng đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ đã trao đổi để thống nhất về chính sách thuế áp dụng đối với Dự án dựa trên nguyên tắc việc trả thuế sẽ không lấy từ nguồn vốn ODA.

Sau khi có số liệu tính toán cụ thể của chủ dự án và Bộ Y tế Việt Nam, Tổng cục Thuế Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Bộ Tài chính Việt Nam có quyết định về việc này.

Tổng cục Thuế Việt Nam hy vọng với sự hợp tác chặt chẽ của Bộ Y tế Việt Nam, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, vấn đề vướng mắc về thuế của Dự án sẽ sớm được giải quyết triệt để.

Tổng cục Thuế Việt Nam thông báo để Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến