TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1556/GSQL-TH
V/v thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Toàn cầu Khải Minh
(Đ/c: tầng 4, s 99 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận đượccông văn số 101/CV của Công tyTNHH Toàn cầu Khải Minh về việc thủtục hải quan xuất khẩu hàng hóa. Vềviệc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thay đổi cửa khẩu xuất hàng:

Trường hợp hàng hóa đã đưa vào CFS, nhưng thay đổi cửa khẩuxuất, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 10 công văn 4613/TCHQ-VNACCSng ày 26/04/2014 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp thực hiện khai hải quan thủcông, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 10 Điều 61Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/09/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về việc đóng ghép hàng hóa tại CFS:

CFS là địa điểm thu gom hàng lẻ để chờ đóng ghép Containerxuất khẩu. Do vậy, nếu hàng hóa gửi vào CFS để đóng ghép vào Container và xuất khẩu qua đường hàng khôngthì được chấp nhận.

3. Về việc xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan:

Đnghị Công tycăn cứ theo quy định Điều 32 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tàichính và Điều 30 Thông tư 128/2013/TT-BTC để thực hiện.

4. Về việc đóng ghép hàng hóa tại các bãi trong khu vực cửa khẩu

Đề nghị Công ty căn cứ theo hướng dẫn tại mục 1 công văn số 12079/BTC-TCHQ ngày 28/08/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Toàn cầu KhảiMinh được biết

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT,TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha