BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1556/TCT-ĐTNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG MUA THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Kính gửi:

- Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 236 CT/TCKT ngày 03/4/2006 của Công ty cổ phần xi măng Hạ Long (Công ty xi măng Hạ Long) đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng mua thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật của Nhà máy chính và trạm nghiên cứu phía Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam phải thực hiện nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Trường họp, tại hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài, Công ty xi măng Hạ Long thỏa thuận chịu thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì Công ty xi măng Hạ Long phải kê khai và nộp thuế đối với số thuế phải nộp của nhà thầu nước ngoài.

Các cá nhân làm việc cho các nhà thầu nước ngoài phải thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định của Pháp lệnh thếu thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Công ty xi măng Hạ Long có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn các cá nhân làm việc cho nhà thầu nước ngoài và nhà thầu nước ngoài về việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN tại Việt Nam, đồng thời báo cáo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý và thu thuế TNCN.

Đề nghị Công ty xi măng Hạ Long liên hệ với Cục thuế tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến