BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/QLCL-CL2
V/v đăng ký quảng cáo thực phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Côngty CP đầu tư, nghiên cứu và xuất khẩu gạo thơm (ITARICE)

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã nhậnđược hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo của Công ty đối với sản phẩm gạoNàng Nga, Nàng Đào, Nàng Yến kèm theo công văn số 0108/2014 ngày 01/8/2014; bổsung công văn ngày 11/8/2014. Trên cơ sở thẩm tra hồ sơ theo quy định, Cục Quảnlý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Đối với sản phẩm gạo sạch Nàng Nga, Nàng Đào:

- Đề nghị Công ty cung cấp tài liệu bổ sung chứng minhnội dung quảng cáo “Không ngờ việc trồng lúa ở hạ giới...bây giờ sử dụng thuốcbảo vệ thực vật và phân bón hóa chất...bừa bãi; chứng minh sản phẩm gạo sạch. Lýdo: chưa có thông tin đầy đủ.

- Bổ sung video clip phương án 1. Lý do: còn thiếu.

2. Đối với sản phẩm gạo sạch Nàng Yến:

- Bổ sung giấy xác nhận công bố phù hợp quy định antoàn thực phẩm. Lý do: còn thiếu.

- Đề nghị xóa hình ảnh quảng cáo gạo Vua Liêu trongkịch bản quảng cáo gạo sạch Nàng Yến. Lý do: chưa đăng ký xác nhận nội dung quảngcáo đối với sản phẩm này.

- Bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm gạo không códư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Lý do: Kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thựcvật trong các phiếu phân tích là không đầy đủ vì thực tế sản xuất có thể dùngcác loại thuốc khác so với một số loại thuốc bảo vệ thực vật đã được phân tích.

- Chứng minh sản phẩm “Sạch theo quy trình sản xuấtkhép kín từ khi gieo trồng...đến xay sát, đóng gói”. Lý do: chưa có tài liệu chứngminh quy trình này.

- Đề nghị cung cấp video clip kịch bản 30 giây. Lý do: chưa cung cấp.

Đề nghị Công ty lưu ý, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào