BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/TCHQ-TXNK
V/v Xác định mã HS hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Côngty Cổ phần Công nghệ điện tử
(Tầng 2 Tòa nhà PUNACO-352 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số07- 2013/CV-GEL ngày 15 tháng 03 năm 2012 của Công ty cổ phần Công nghệ điện tử,về việc phân loại mặt hàng là hệ thống thiết bị đàm thoại có hình. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng theo mô tả là hệ thống thiết bị đàmthoại được kết hợp nhiều tính năng như: đàm thoại, ghi âm, phát và ghi hình,điều khiển tín hiệu và các chức năng an ninh khác. Hồ sơ Công ty cung cấp liệtkê một loạt mặt hàng nhưng chưa thể hiện được các mặt hàng này tạo thành mộthay nhiều hệ thống thiết bị đồng bộ. Do vậy theo hồ sơ công ty gửi thì Tổng cụcHải quan chưa đủ cơ sở để trả lời mã số cụ thể.

Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, ápdụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Sáu quy tắc tổng quát giảithích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục xuất khẩu, nhập khẩu; Chú giải3,4,5 Phần XVI Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi 2013, ban hành kèm theoThông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và đối chiếu với hànghóa thực tế để xác đinh.

Trường hợp còn có vướng mắc thì đề nghị Công tyliên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến nhập khẩu hàng hóa để đượchướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phầnCông ty cổ phần Công nghệ điện tử biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang