BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn để thanh lý tài sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1466/CT-HC-QT-TV-AC ngày 01/02/2013 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việcsử dụng hóa đơn để thanh lý tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 33. Xử phạt các hànhvi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến10.000.000 đồng với các hành vi:

a) Không hủy các hóa đơn đã pháthành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;

Ngoài việc phạt tiền, tổ chức, cánhân vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này còn phải hủy hóa đơn đã pháthành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

Tại Điều 12 và Điều 19, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 19. Xử lý hóa đơntrong các trường hợp không tiếp tục sử dụng

1. Tổ chức, hộ cá nhân thông báovới cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơquan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phảidừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

2. Cơ quan thuế quản lý trực tiếpcó trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

- Hóa đơn không tiếp tục sử dụng dotổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tạikhoản 1 Điều này."

"Điều 12. Cấp hóa đơn doCục Thuế đặt in

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đãgiải thể, phá sản, đã quyết toán hóa đơn, đã đóng mã số thuế phát sinh thanh lýtài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻlà loại hóa đơn bán hàng.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhànước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừcó bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giátrị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua."

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu đã được Cục Thuế tạm đóng mã số thuếở trạng thái tạm ngưng hoạt động căn cứ vào bản án số 1366/PTHS ngày 05 và06/8/2003, thụ lý số 39/PTHS ngày 9/1/2003 của Tòa án Nhân dân tối cao Tòa ánPhúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh thì Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất củaCục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công văn số 1466/CT-HC-QT-TV-AC ngày01/02/2013: Ngân hàng thương mại cổ phần Vũng Tàu không đủ điều kiện để đượcthông báo phát hành hóa đơn và cũng không thuộc diện được cơ quan Thuế cấp hóađơn lẻ là hóa đơn GTGT. Trường hợp phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn đểgiao cho người mua thì Ngân hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóađơn bán hàng.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế đượcbiết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn