BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1558/BGTVT-KCHT
V/v: Di chuyển đường điện trên đường ô tô cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, tỉnh Tiền Giang.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận;

Bộ GTVT nhận được Công văn số 490/CĐBVN-GT ngày 18/02/2009của Cục Đường bộ Việt Nam về việc di chuyển đường điện để thi công đường ô tô caotốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương trên địa phận tỉnh Tiền Giang. Sau khi xemxét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc TP. Hồ Chí Minh - TrungLương là công trình trọng điểm của ngành giao thông thông vận tải, đang trongquá trình triển khai xây dựng. Việc di dời 02 cột điện hiện hữu (cột điện số 39và 61) tại nút giao Lương Phú (Km1963+600) và nút giao Đồng Tâm (Km1971+700) đểtriển khai dự án xây dựng đường ô tô cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương làvấn đề cần thiết và cấp bách.

2. Để đảm bảo tiến độ dự án, Bộ chấp thuận cho phép di chuyển02 cột điện hiện hữu tại nút giao Lương Phú (Km1963+600) và nút giao Đồng Tâm(Km1971+700). Việc di chuyển 02 cột điện hiện hữu đến vị trí mới cần phải tuânthủ theo đúng quy định hiện hành về giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ vàkhông làm ảnh hưởng đến điều kiện khai thác an toàn trên đường ô tô cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương.

3. Trong quá trình thực hiện việc di chuyển 02 cột điện hiệnhữu tại nút giao Lương Phú (Km1963+600) và nút giao Đồng Tâm (Km1971+700), yêucầu Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tư vấn, thi công liên quan tuânthủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về“Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và quy địnhpháp luật về điện lực.

4. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép thi công choĐiện lực Tiền Giang và kiểm tra việc thực hiện di chuyển 02 cột điện tại nútgiao Lương Phú (Km1963+600) và nút giao Đồng Tâm (Km1971+700) theo đúng thoảthuận với Bộ GTVT./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Điện lực Tiền Giang;
- Khu QLĐB VII;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Mạnh Hùng