TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1558/GSQL-GQ3
V/v xuất lô hàng là dụng cụ biểu diễn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 20141101/CV-Delta ngày 21/11/2014 của Công ty TNHH Quốc tế Delta vướng mắc về việc cấp giấy phépxuất khẩu đối với lô hàng dụng cụ biểu diễn tạm xuất - tái nhập, Cục Giám sát Quản lý - Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ quy định tại Nghị địnhsố 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ và Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDLng ày 16/07/2012 của Bộ Văn hóa, thể thaovà du lịch để xem xét, giải quyết về chính sách mặt hàng đối với lô hàng trên.

Cục Giám sát Quản lý - Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Quốc tế Delta (thay trả lời); (tầng 14, tòa nhà Zodiac, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính