BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------

Số: 1558/TCHQ-KTTT

V/v: Vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Hiệp hội dệt may Việt Nam
(25 Bà Triệu, Hà Nội)

Trả lời công văn số 023/CV-HHDM ngày02/02/2010 của Hiệp hội dệt may Việt Nam về vướng mắc xử lý thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 484/TCHQ-GSQL ngày25/01/2010 hướng dẫn thực hiện. Theo đó, nguyên phụ liệu dư thừa, phế liệu phế phẩm sau thanh khoản hợp đồng gia công tiêu hủy được xử lý như sau:

- Nếu nằm trong tỷ lệ hao hụt đã đăng ký với cơ quan hải quan (đã được cơ quan hải quan chấp nhận đưa vào thanh khoản) khi tiêu huỷ không phải nộp thuế nhập khẩu.

- Nếu nguyên phụ liệu dư thừa nằm ngoài định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan thì phải nộp thuế nhập khẩu.

2. Về kiến nghị của Hiệp hội dệt may Việt Nam tại công văn số 023/CV-HHDM nêu trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung, sửa đổi lại dự thảo sửa Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ. Trong thời gian chưa có hướng dẫn mới, đề nghị Hiệp hội dệt may ViệtNamthực hiện đúng qui định hiện hành và hướng dẫn tại công văn số 484/TCHQ-GSQL dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội dệt may Việt Nam được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang