BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1559/TCHQ-KTTT
V/v xét miễn thuế nhập khẩu thiết bị văn phòng làm quà biếu, tặng

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Quản trị - Văn phòng Quốc Hội

Trả lời công văn số 32/CV-CQT ngày 20/2/2009 của Cục Quảntrị - Văn phòng Quốc Hội về việc đề nghị xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng thiếtbị văn phòng do Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHND Trung Hoa biếu, tặng; Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại điểm 1.4.3.1, Mục II, phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì các đơn vị nhận hàng quàbiếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế (30.000.000 đồng) làcơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinhphí ngân sách nhà nước cấp nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếpnhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể. Đơn vịnhận quà tặng phải ghi tăng tài sản phần ngân sách cấp bao gồm cả thuế, trị giálô hàng quà tặng và phải quản lý, sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lýtài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xétmiễn thuế là Bộ Tài Chính.

Đối chiếu với qui định nêu trên để có cơ sở xem xét miễnthuế, Tổng Cục Hải quan đề nghị Cục Quản trị - Văn phòng Quốc Hội bổ sung cáchồ sơ giấy tờ sau:

1. Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch (đóngdấu sao y bản chính);

2. Thông báo hoặc quyết định hoặc thoả thuận biếu, tặng hànghoá (đóng dấu sao y bản chính);

3. Quyết định của Văn phòng Quốc Hội về việc đồng ý nhậnmiễn thuế lô hàng (01 bản chính)

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Quản trị - Văn phòng QuốcHội được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn