BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
V/v: chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC.
Tổng cục Thuế nhận được công văn FCD11E0002 ngày 10/3/2011 của Ngân hàng TNHH 1 thành viên HSBC (Ngân hàng HSBC) vướng mắc về hóa đơn đặt in.
Tại công văn FCD11E0002 nêu trên, Ngân hàng HSBC trình bày: Số lượng hóa đơn đã in trong năm 2010 của ngân hàng còn đủ sử dụng đến hết tháng 3/2011, ngoại trừ hội sở tại thành phố Hồ Chí Minh không đủ hóa đơn sử dụng cho tháng 2/2011 và chi nhánh tại Hà Nội không đủ hóa đơn sử dụng cho tháng 3/2011. Tuy nhiên, trong tình hình chung bị quá tải của các công ty in đủ điều kiện in hóa đơn, công ty in MK Smart cũng bị quá tải và không thể giao hàng cho ngân hàng kịp trong tháng 2/2011. Do vậy hội sở của ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã không đủ hóa đơn để phát hành cho khách hàng trong tháng 2/2011. Hóa đơn của hội sở tại thành phố Hồ Chí Minh được công ty in MK Smart giao cho ngân hàng vào ngày 03/03/2011. Theo đó, ngân hàng đã gửi thông báo và đăng ký sử dụng hóa đơn với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/03/2011 và phát hành hóa đơn cho khách hàng vào ngày 08/03/2011.
Về vướng mắc của Ngân hàng tại công văn FCD11E0002 nêu trên và sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2.a điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:
“Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ”.
Tại điểm 1.2.b mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 hướng dẫn về thuế GTGT quy định:
“b) Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của ngân hàng HSBC, trường hợp chi nhánh ngân hàng HSBC tại Hồ Chí Minh lập hóa đơn vào ngày 8/3/2011 cho doanh thu phát sinh tháng 2/2011 (do hóa đơn nhà in giao chậm so với thời điểm lập hóa đơn) thì khách hàng của ngân hàng được kê khai, khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với các hóa đơn này.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Đề nghị Ngân hàng HSBC liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.
Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC – TCT (2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?