BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15596/TC /VP
V/v đính chính quyết định số 98/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 15596 TC/VP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 98/2004/QĐ-BTC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản nên tại Quyết định số 98/2004/QĐ-BTC ngày 13/12/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu phí qua phà Hậu Giang có điểm sai là: "Điều 4". Bộ Tài chính sửa lại là: "Điều 3".

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan biết.

Đinh Văn Nhã

(Đã Ký)